Triangle

By | 26/06/2018

Ascending Triangle

This triangle usually appears during an upward trend and is regarded as a continuation pattern. It is a bullish pattern. Sometimes it can be created as part of a reversal at the end of a downward trend, but more commonly it is a continuation. Ascending triangles are always bullish patterns whenever they occur.

Segitiga ini biasanya muncul semasa trend menaik dan dianggap sebagai corak kesinambungan. Ia adalah corak kenaikan harga. Kadang-kadang ia boleh diwujudkan sebagai sebahagian daripada pembalikan pada akhir trend menurun, tetapi lebih lazim ia adalah kesinambungan. Segitiga menaik sentiasa corak kenaikan harga apabila ia berlaku.

 

Descending Triangle

The descending triangle is another continuation pattern, but this triangle is a bearish pattern and is usually created as a continuation during a downward trend. Occasionally it can be seen as a reversal during an upward trend (the opposite of the ascending triangle pattern), but it is considered to be a continuation.

Segitiga menurun adalah corak kesinambungan yang lain, tetapi segitiga ini adalah corak penurunan harga dan biasanya dicipta sebagai kesinambungan semasa trend menurun. Kadang-kadang ia boleh dilihat sebagai pembalikan semasa trend menaik (bertentangan dengan pola segitiga menaik), tetapi dianggap sebagai kesinambungan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *